Actievoorwaarden ‘Smølke Compenseert’

Algemeen
1.1         Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Smølke compenseert actie (hierna: de “Actie”) die Premium Petfood Brands, gevestigd aan de Putterstraat 5, 3851 GA in Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08145768 (hierna te noemen: Smølke), uit naam van het merk Smølke organiseert.

1.2    Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3     Smølke behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

1.4         Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing.

1.5 ‘De actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of cadeaukaarten en is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere waardecompensatie.’

Inhoud Actie
2.1         Deelnemers maken elke maand kans op een vergoeding van de door hun huisdier gemaakte schade.

2.2         Om deel te nemen aan deze actie dienen deelnemers een foto te delen van de door hun huisdier gemaakte schade te delen met Smølke via een privébericht op de social kanalen  (Instagram of Facebook), onder de post van de actie op social media of via het formulier op onze website.

2.3         De actie loopt van maandag 1 januari 2024 om 00.00 uur t/m woensdag 31 december 2024 om 23.59 uur. Deelnames buiten deze data maken geen kans op de te winnen prijzen.

2.4       Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen en uitreiking prijzen
3.1         De prijs is een vergoeding van de door het huisdier van de deelnemer gemaakte schade.

3.2         De vergoeding per kwartaal bedraagt maximaal €449 en wordt verdeeld over één of meerdere winnaars, gekozen door Smølke.

3.3          De vergoeding is in de vorm van een voucher die besteed kan worden bij de afgestemde winkel. Dit kan tot uiterlijk 1 jaar na de uitgifte van de voucher.

3.3          De winnaars worden willekeurig gekozen. Gedurende de Actie worden de winnaars bepaald aan de hand van de inzending via de sociale kanalen van Smølke.

3.4          De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht van Smølke via het social kanaal van deelname aan het einde van de actieperiode.

3.5          Een kans op het winnen van een prijs is uitgesloten voor projectteamleden van Smølke en alsmede eenieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

3.6          Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar en tevens niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze.  De winnaar moet op eigen initiatief gebruikmaken van de voucher, dit kan tot uiterlijk 1 jaar na uitgifte van de voucher.

Deelname en deelnemers
4.1         Deelname staat open voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie.

4.2         Smølke heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3         Smølke kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4         Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.

4.5         Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Smølke worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Bovendien verklaren de prijswinnaars zich akkoord met het eventueel publiceren van een verslag/redactioneel artikel inclusief foto’s op de Smølke website of sociale kanalen.

Gegevens
5.1         De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de order.

5.2       Smølke gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van Smølke plaatsvinden.

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen
6.1         Smølke heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Smølke daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal Smølke rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

Klachten
7.1        
Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Smølke georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Smølke kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Smølke, Putterstraat 5, 3851 GA in Ermelo, of een e-mail naar [email protected] onder vermelding van ‘klacht Smølke compenseert Actie’.

7.2          Smølke zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk binnen twee weken af te handelen.

Aansprakelijkheid
8.1        
Smølke is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Bestand of foto fouten kunnen Smølke niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Smølke in het leven roepen. Smølke is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook. Smølke is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht
9.1         Smølke behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van Smølke.

Toepasselijk recht
10.1       Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing.

Overige bepalingen

11.1       De Actie mag niet worden gebruikt voor het uiten van politieke of religieuze ideeën. De uitingen van deelnemers mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn.

11.2       Deelname aan de Actie mag Smølke of enig ander gelieerde organisaties op geen enkele wijze schaden.

11.3       U mag geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de Actiepagina’s plaatsen. Ook het verspreiden van software via de Actie en het plaatsen van hyperlinks naar andere sites is niet toegestaan.

11.4       Indien u op de hoogte gehouden wil worden over toekomstige acties, mits dit aangegeven is op de website van Smølke, worden de persoonsgegevens niet verwijderd. Uw gegevens worden in dit geval uitsluitend gebruikt om de registratie van de deelnemer aan de Actie te beheren, informatie te verschaffen over de Actie en informatie te verschaffen over andere acties van Smølke.

11.5       De door ons verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt of anderszins verwerkt.

11.6      Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

 

De waardering van www.smolke.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 153 reviews.